Zmiana umowy

UOKIK vs. T-Mobile

W dniu 30 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję  stwierdzającą, że T-Mobile Polska S.A. stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja dotyczy głośnej sprawy jednostronnego podwyższenia o 5 zł opłaty abonamentowej.

T-Mobile wysłał do niektórych abonentów (w tym również konsumentów) powiadomienie o podwyższeniu opłaty. Zmiany miały wejść w życie w dniu 1 września 2014 r. W zawiadomieniu T-Mobile poinformowała abonentów, że w związku ze zmianami mają prawo rozwiązać umowę bez konieczności zapłaty kary umownej. Jednocześnie T-Mobile poinformował o możliwości przejścia na nowe oferty operatora.

Prezes UOKIK nałożył na T-Mobile karę w wysokości ponad 4,5 mln zł. T-Mobile został również zobowiązany do usunięcia skutków naruszenia prawa przez wypłacenie w terminie 4 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji każdemu konsumentowi, do którego została wysłana informacja o jednostronnej zmianie warunków umowy, rekompensaty w wysokości 65,-zł.

Prezes UOKIK stwierdził, że zmiana treści stosunku zobowiązaniowego przez związanie wzorcem wydanym w czasie trwania tego stosunku dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy taka możliwość została przewidziana w umowie lub we wzorcu w postaci zastrzeżenia stosownej klauzuli modyfikacyjnej. Tymczasem klauzule umowne wykorzystywane przez T-Mobile w dacie wysyłki do konsumentów powiadomień o dokonaniu jednostronnej zmiany warunków umowy zawierają jedynie opis trybu, w jakim mogą zostać wprowadzone zmiany. Nie zawierały natomiast informacji kiedy T-Mobile jest uprawniony do dokonywania jednostronnych zmian umowy.

Decyzja Prezesa UOKIK nie jest ostateczna.